THƯ GHI NHẬN, BIỂU DƯƠNG TẬP THỂ CBNV TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH

Ngày 30/05/2021, Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Bùi Minh Lực đã gửi Thư ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng mang lại những kết quả hoạt động kinh doanh đáng tự hào của toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn. Nội dung Thư nêu rõ: