THƯ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC GỬI CBCNV TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI