NỘI SAN SỐ 6: SALE VS MARKETING

Xin mời Qúy đọc giả nhấp vào link dưới đây để đọc: 

Link 1:  https://online.flipbuilder.com/kvfqp/cygk/

Link 2: http://ebook.hbm.vn/chuyen-dong-so-06-sales-vs-marketing/