• BÙI MINH LỰC

  Ông

  BÙI MINH LỰC

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  Tổng Giám đốc Tập đoàn

 • NGUYỄN THỊ HIỀN

  NGUYỄN THỊ HIỀN

  Thành viên Hội đồng quản trị
  Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn

 • BÙI QUANG MINH

  Ông

  BÙI QUANG MINH

  Thành viên Hội đồng quản trị
  Giám Đốc Văn phòng Tập đoàn
  Giám đốc Công ty Ô tô

 • BÙI CÔNG THÀNH

  Ông

  BÙI CÔNG THÀNH

  Thành viên Hội đồng quản trị
  Trợ lý Tổng Giám đốc lĩnh vực Xe máy
  Phó Giám đốc kinh doanh Miền Nam Công ty Xe máy

 • BÙI MINH LỰC

  Ông

  BÙI MINH LỰC

  Tổng Giám đốc

 • NGUYỄN THỊ HIỀN

  NGUYỄN THỊ HIỀN

  Phó Tổng Giám đốc

 • BÙI QUANG MINH

  Ông

  BÙI QUANG MINH

  Giám Đốc Văn phòng Tập đoàn
  Giám đốc Công ty Ô tô

 • NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

  NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

  Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại
  Giám đốc Công ty Thép

 • NGUYỄN TRƯƠNG LƯƠNG

  Ông

  NGUYỄN TRƯƠNG LƯƠNG

  Giám đốc Văn phòng Yên Bái

 • HỒ HẢI AN

  Ông

  HỒ HẢI AN

  Trưởng Ban kế hoạch
  Giám đốc Công ty Gạch

 • TRẦN ĐỨC HIỆP

  Ông

  TRẦN ĐỨC HIỆP

  Phó Ban Kiểm soát

 • PHÙNG THỊ ANH

  PHÙNG THỊ ANH

  Phó Ban Tài chính - Kế toán

 • NGUYỄN MẠNH TUẤN

  Ông

  NGUYỄN MẠNH TUẤN

  Phó Ban Kế hoạch

 • TRẦN MINH QUÂN

  Ông

  TRẦN MINH QUÂN

  Phó Ban Truyền thông Tập đoàn

 • TRẦN TUẤN ANH

  Ông

  TRẦN TUẤN ANH

  Phó Ban dự án

 • ...

  Ông

  ...

  Thành viên HĐQT

 • NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

  NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

  Giám đốc Công ty Thép

 • HỒ HẢI AN

  Ông

  HỒ HẢI AN

  Giám đốc Công ty Gạch

 • BÙI THỊ SỬU

  BÙI THỊ SỬU

  Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình

 • NGUYỄN TUẤN TRUNG

  Ông

  NGUYỄN TUẤN TRUNG

  Phó Giám đốc thường trực Công ty Thép

 • NGUYỄN THANH CAO HUY

  Ông

  NGUYỄN THANH CAO HUY

  Phó Giám đốc Công ty Ô tô

 • TRẦN MINH QUÂN

  Ông

  TRẦN MINH QUÂN

  Phó Giám đốc Công ty Ô tô

 • NGUYỄN QUANG DŨNG

  Ông

  NGUYỄN QUANG DŨNG

  Phó Giám đốc vùng Công ty ô tô

 • LÂM HẢI HOÀNG

  Ông

  LÂM HẢI HOÀNG

  Phó Giám đốc vùng ô tô

 • BÙI CÔNG THÀNH

  Ông

  BÙI CÔNG THÀNH

  Trợ lý TGĐ ngành hàng
  Phó Giám đốc Công ty Xe máy

 • HOÀNG VĂN NINH

  Ông

  HOÀNG VĂN NINH

  Phó Giám đốc Công ty Xe máy

 • NGUYỄN THẾ KHOA

  Ông

  NGUYỄN THẾ KHOA

  Phó Giám đốc Công ty Xe máy

 • NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

  NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

  Phó Giám đốc Công ty Xe máy

 • NGUYỄN TUẤN ANH

  Ông

  NGUYỄN TUẤN ANH

  Phó Giám đốc Công ty Xe máy

 • HOÀNG THỊ THU HIỀN

  HOÀNG THỊ THU HIỀN

  Phó Giám đốc Công ty Xe máy

 • NGUYỄN TIẾN TRUNG

  Ông

  NGUYỄN TIẾN TRUNG

  Phó Giám đốc Công ty Gạch

 • LÊ HUY THẮNG

  Ông

  LÊ HUY THẮNG

  Phó Giám đốc Công ty Gạch

 • NGUYỄN QUYẾT CHIẾN

  Ông

  NGUYỄN QUYẾT CHIẾN

  Phó Ban Kế hoạch Tập đoàn
  Phó Giám đốc Công ty Gạch

 • VÕ PHI HOÀNG

  Ông

  VÕ PHI HOÀNG

  Phó Giám đốc Công ty Gạch

 • NGUYỄN THỊ THẢO

  NGUYỄN THỊ THẢO

  Phó Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình

 • PHẠM THỊ PHƯƠNG VINH

  PHẠM THỊ PHƯƠNG VINH

  Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp