• BÙI MINH LỰC

  Ông

  BÙI MINH LỰC

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  Tổng Giám đốc Tập đoàn

 • NGUYỄN THỊ HIỀN

  NGUYỄN THỊ HIỀN

  Thành viên Hội đồng quản trị
  Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn

 • BÙI QUANG MINH

  Ông

  BÙI QUANG MINH

  Thành viên Hội đồng quản trị
  Giám Đốc Văn phòng Tập đoàn
  Giám đốc Công ty Ô tô

 • BÙI CÔNG THÀNH

  Ông

  BÙI CÔNG THÀNH

  Thành viên Hội đồng quản trị
  Trợ lý Tổng Giám đốc lĩnh vực Xe máy

 • BÙI MINH LỰC

  Ông

  BÙI MINH LỰC

  Tổng Giám Đốc

 • NGUYỄN THỊ HIỀN

  NGUYỄN THỊ HIỀN

  Phó Tổng Giám Đốc
  Phụ trách Mua hàng

 • BÙI QUANG MINH

  Ông

  BÙI QUANG MINH

  Giám Đốc Văn phòng Tập đoàn
  Giám đốc Công ty Ô tô

 • NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

  NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

  Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại
  Giám đốc Công ty Thép

 • NGUYỄN TRƯƠNG LƯƠNG

  Ông

  NGUYỄN TRƯƠNG LƯƠNG

  Giám đốc Văn phòng Yên Bái

 • HỒ HẢI AN

  Ông

  HỒ HẢI AN

  Trưởng Ban kế hoạch
  Giám đốc Công ty Gạch

 • HÀ THỊ LAM

  HÀ THỊ LAM

  Trưởng Ban nhân sự

 • TRẦN ĐỨC HIỆP

  Ông

  TRẦN ĐỨC HIỆP

  Phó Ban kiểm soát

 • PHÙNG THỊ ANH

  PHÙNG THỊ ANH

  Phó Ban Tài chính - Kế toán

 • NGUYỄN MẠNH TUẤN

  Ông

  NGUYỄN MẠNH TUẤN

  Phó Ban kế hoạch

 • TRẦN MINH QUÂN

  Ông

  TRẦN MINH QUÂN

  Phó Ban Truyền thông Tập đoàn

 • TRẦN TUẤN ANH

  Ông

  TRẦN TUẤN ANH

  Phó Ban dự án

 • BÙI QUANG MINH

  Ông

  BÙI QUANG MINH

  Giám đốc Công ty Ô tô

 • NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

  NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

  Giám đốc Công ty Thép

 • HỒ HẢI AN

  Ông

  HỒ HẢI AN

  Giám đốc Công ty Gạch

 • BÙI THỊ SỬU

  BÙI THỊ SỬU

  Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình

 • NGUYỄN TUẤN TRUNG

  Ông

  NGUYỄN TUẤN TRUNG

  Phó Giám đốc thường trực Công ty Thép

 • NGUYỄN THANH CAO HUY

  Ông

  NGUYỄN THANH CAO HUY

  Phó Giám đốc Công ty Ô tô

 • TRẦN MINH QUÂN

  Ông

  TRẦN MINH QUÂN

  Phó Giám đốc Công ty Ô tô

 • NGUYỄN QUANG DŨNG

  Ông

  NGUYỄN QUANG DŨNG

  Phó Giám đốc vùng Công ty ô tô

 • LÂM HẢI HOÀNG

  Ông

  LÂM HẢI HOÀNG

  Phó Giám đốc vùng ô tô

 • BÙI CÔNG THÀNH

  Ông

  BÙI CÔNG THÀNH

  Trợ lý TGĐ ngành hàng
  Phó Giám đốc Công ty Xe máy

 • HOÀNG VĂN NINH

  Ông

  HOÀNG VĂN NINH

  Phó Giám đốc Công ty Xe máy

 • NGUYỄN THẾ KHOA

  Ông

  NGUYỄN THẾ KHOA

  Phó Giám đốc Công ty Xe máy

 • NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

  NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

  Phó Giám đốc Công ty Xe máy

 • NGUYỄN TUẤN ANH

  Ông

  NGUYỄN TUẤN ANH

  Phó Giám đốc Công ty Xe máy

 • HOÀNG THỊ THU HIỀN

  HOÀNG THỊ THU HIỀN

  Phó Giám đốc Công ty Xe máy

 • NGUYỄN TIẾN TRUNG

  Ông

  NGUYỄN TIẾN TRUNG

  Phó Giám đốc Công ty Gạch

 • LÊ HUY THẮNG

  Ông

  LÊ HUY THẮNG

  Phó Giám đốc Công ty Gạch

 • NGUYỄN QUYẾT CHIẾN

  Ông

  NGUYỄN QUYẾT CHIẾN

  Phó Ban kế hoạch Tập đoàn
  Phó Giám đốc Công ty Gạch

 • VÕ PHI HOÀNG

  Ông

  VÕ PHI HOÀNG

  Phó Giám đốc Công ty Gạch

 • NGUYỄN THỊ THẢO

  NGUYỄN THỊ THẢO

  Phó Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình

 • PHẠM THỊ PHƯƠNG VINH

  PHẠM THỊ PHƯƠNG VINH

  Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp